Statutul SRIF
Regulament SRIF
Consiliul Director SRIF

Societatea Română de Istoria Farmaciei continuă activitatea, pe linie de farmacie, desfășurată de farmacoistorici, în Societatea de Istoria Medicinii, Farmaciei, Veterinăriei şi de Folclor Medical, inființată la 14 septembrie 1929, în Secția de Istoria Medicinii inființată în 1960, în Societatea de Istoria Medicinii din cadrul Uniunii Societăților de Știinte Medicale din 1962, precum și în Societatea Româna de Istoria Medicinii și Farmaciei, din anul 1973, până în 1991.

 

A.) STATUTUL SRIF

 

Capitolul I – Denumire, sediu, scop

Art. 1.  Denumirea societății este: ,,Societatea Română de Istoria Farmaciei” (SRIF). Este societate știintifică. Are personalitate juridică obținută prin sentința nr. 476 din 18.07.1991, data de Judecătoria sectorului nr. 1, București. S-a înființat la 13 iunie 1991 pe baza prevederilor legii 21/1924, a Decretului-Lege 31/1954, a H.C.M. nr. 823/13 august 1962 și funcționează în prezent în baza prevederilor OG 26/30.01.2000 – privind asociațiile și fundațiile, modificată și completată prin Ordonanța nr. 37/2003, precum şi prevederilor Ordinului Ministrului Sanătății nr. 844/2003 privind eliberarea avizului de principiu pentru constituirea și înscrierea Asociațiilor și Fundațiilor ale căror activități intră în sfera de activitate a Ministerului Sănătății.

Art. 2.  Sediul societății se află în București, str. Traian Vuia nr. 6, sector 2. Durata societății este nelimitată.

Art. 3.  Scopurile societății sunt:

 1. – să promoveze istoria farmaciei românești în toate domeniile ei: practica farmaciei, învățământ, cercetare, muzeologie, farmacie militară și altele, reunind cercetătorii din toată țara, indiferent de profesie;
 2. – sa promoveze cele mai bune tradiții ale istoriei farmaciei și ale farmaciei românești;
 3. – sa organizeze manifestări științifice de istoria farmaciei la nivel național, regional, precum și la nivel internațional, să organizeze expoziții;
 4. – să reprezinte farmacia românească în acest domeniu atât în țară cât și în străinătate;
 5. – să colaboreze cu societățile științifice similare, farmaceutice şi medicale din țară și străinătate;
 6. – să studieze trecutul artei, profesiei și stiintelor farmaceutice și să acționeze pentru salvarea și conservarea manuscriselor, cărților rare, monumentelor farmaceutice și a tuturor obiectelor de interes istoric-farmaceutic;
 7. – să acționeze pentru constituirea de colecții de istoria farmaciei, a farmaciilor de interes istoric, a farmaciilor-muzeu și să sprijine Muzeul Național de Istoria Farmaciei;
 8. – să promoveze și să susțină implicarea tinerilor în cercetarea știintifică de istorie a farmaciei;
 9. – să acționeze pentru constituirea de mici colecții și vitrine de istoria farmaciei, în farmaciile în funcțiune și altele.

 

Capitolul II – Organizare

Art. 4. Societatea este organizată după principiile prevăzute în acest statut și după reguli stabilite printr-un regulament de funcționare.

Art. 5. Societatea este independentă, neguvernamentala, apolitica si non profit. Se poate afilia la academii si la societati romane si internationale de profil, poate fraterniza cu alte societati similare din strainatate, prin hotararea Adunarii Generale.

Intre societatile care fraternizeaza se pot stabili legaturi prin corespondenta, vizite reciproce, schimb de informatii precum si colaborari la reviste, simpozioane, reuniuni, colocvii si altele.

Art. 6. Membrii societatii sunt farmacisti, chimisti, medici umani, medici veterinari, muzeografi, istorici, studenti in farmacie, asistenti de farmacie s.a.

Membrii societatii sunt:

a – de onoare (mari personalitatii din tara si strainatate), alesi de Consiliul director si adoptati de adunarea generala prin vot deschis;

b – onorifici, dacă au implinit varsta de 60 ani si au cotizat cel putin 15 ani la o societate stiintifica farmaceutica. Titlul se dobandeste dupa depunerea unui „curriculum vitae” si a unei fotografii;

c – activi (titulari), daca depun cotizatia anuala stabilita de adunarea generala, si participa la viata societatii. Studentii si pensionarii platesc jumatate din cotizatie;

d – corespondenti, daca nu participa la Adunarea generala, la sedintele stiintifice si la reuniuni ale societatii.

Indiferent de categorie, toti membrii sunt egali in drepturi, iar la alegeri si la luarea unor hotarari au drept la un singur vot.

Art. 7. Organele de conducere ale societatii sunt: Adunarea generala, Consiliul director, Biroul.

Adunarea generala este organul de conducere cel mai inalt, alcatuit din totalitatea membrilor. Competenta Adunarii generale cuprinde:

 1. a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale societatii;
 2. b) Aprobarea raportului de activitate pe anul precedent si programul de activitate pe anul in curs; bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare anuale;
 3. c) Alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
 4. d) Alegerea si revocarea cenzorilor;
 5. e) Infiintarea de sectii;
 6. f) Modificarea statutului;
 7. g) Dizolvarea si lichidarea societatii, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 8. h) Orice alte atributii prevazute in legi, in statut si regulament.

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra Consiliului director, Biroului si cenzorilor. Se convoaca in sesiuni ordinare anuale sau in sesiuni extraordinare, la solicitarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor titulari. Adunarea generala este legal constituita, cu numarul de membrii prezenti, daca Cvorumul (jumatate plus unu din totalul membrilor titulari) este asigurat pe baza de delegatii individuale. Membrii SRIF pot fi reprezentati prin delegat.

Art. 8 Adunarea generala alege odata la 3 ani Consiliul director si cenzorii.

In perioada dintre doua adunari generale, organul de conducere este Consiliul director care deleaga biroul Consiliului. Consiliul director raspunde de executarea hotararilor adunarii generale.
In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:

 1. a) Intocmeste si prezinta Adunarii generale raportul de activitate (darea de seama) pe anul trecut, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de activitate pe anul urmator.
 2. b) Incheie acte juridice in numele si pe seama societatii.
 3. c) Indeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau regulament stabilite de adunarea generala.

Consiliul director se intruneste anual sau la convocarea presedintelui. permanenta fiind asigurata de biroul consiliului.

Consiliul director se compune din 7 persoane: un presedinte, doi vicepresedinti, un secretar general, un trezorier si 2 membrii. Pe langa Consiliul director activeaza cu statut de consilier presedinti de onoare, fosti presedinti executivi, dupa varsta de 70 ani. Consiliul director elaboreaza un regulament de functionare. Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca este pierde această calitate, orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca societatea are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Biroul este alcatuit din presedinte sau delegatul acestuia (un vicepresedinte), secretarul general si trezorierul.

Art. 9. In provincie se pot organiza sectii cu cel puţin 15-20 membrii si cercuri de referate in localitati sau judete cu cel putin 10 membrii.
Sectiile pot folosi 40 % din cuantumul cotizatiilor anuale, aprobate de presedintele sectiei. Decontarea cheltuielilor se face la societate cu acte legale.

Sectia este condusa de un comitet format din 3-5 persoane (presedinte, secretar, casier) ales de Adunarea Generala. Comitetul format din 5 persoane se refera la sectiile cu peste 30 membri.
Sectiile convoaca adunari generale anuale in care se prezinta darea de seama, proiectul de program al activităţii şi proiectul de buget.

Adunarea generala a sectiei preceda Adunarea generala a Societatii cu 1-2 saptamani pentru ca darea de seama a sectiei sa ajunga la timp spre a fi cuprinsa in darea de seama generala.

 

Capitolul III – Activitate

Art. 10. Adunarea generala dezbate si aproba rapoartele de activitate, financiar si al cenzorilor, aproba cuantumul cotizatiei anuale. Valideaza membrii de onoare propusi de Consiliul director. Darea de seama va cuprinde si activitatea sectiilor.

Art. 11. Adunarea generala aproba modificarile aduse la statut cu o majoritate de doua treimi din cei prezenti.

Art. 12. Consiliul director al societatii are urmatoarele sarcini: alege functiile de conducere dintre persoanele nominalizate în Consiliu; duce la indeplinire hotararile Adunarii generale, aplica si vegheaza la respectarea statutului, a regulamentului si conduce activitatea curenta intre doua adunari generale.

Art. 13. Biroul societatii are urmatoarele atributiuni: conduce activitatea intre doua adunari ale Consiliului director, intocmeste si propune ordinea de zi a Adunarii generale, are initiativa in organizarea activitatii si a reuniunilor stiintifice, dispune de fondurile societatii în conformitate cu bugetul aprobat de Adunarea generala, organizeaza strangerea cotizatiei, tine evidenta membrilor prin secretar si evidenta financiara prin trezorier, stabileste registrele ce se tin de Consiliul director, hotaraste asupra cheltuielilor, pregateste proiectul de program si de buget anual.

Art. 14. Presedintele Societatii este de drept presedintele Adunarii generale, al Consiliului Director si al Biroului. Conduce sedintele, reprezinta societatea in interiorul tarii si in strainatate. In caz de absenta indelungata da mandat de inlocuire unui vicepresedinte.

Art. 15. Secretarul general al societatii este si secretarul Biroului şi al Consiliului director. Are urmatoarele atributiuni: este factorul de initiativa al consiliului, organizeaza si raspunde de intreaga munca de secretariat, de desfasurarea activitatii, organizarea manifestarilor stiintifice, adunarii generale, asigura conditiile de buna desfasurare a manifestarilor, intocmeste si prezinta darile de seama de activitate, intocmeste corespondenta, anunta membrii societatii, intocmeste rapoarte, intocmeste procesele-verbale de sedinta, personal sau printr-un secretar de sedinta, tine evidenta manifestarilor si a prezentei. Organizeaza, conserva si are grija de arhiva.

Art. 16. Societatea are doi cenzori, alesi si numiti de Adunarea generala. Se subordoneaza direct Adunarii generale iar mandatul este de 3 ani de la numire. Dupa verificarea documentelor de gestiune si financiare, act cu act si operatiune cu operatiune, intocmeste raportul si il prezinta Adunarii generale. Daca este cazul, fac propuneri Adunarii generale. Dupa adoptarea raportului cer eliberarea de raspundere a trezorierului si casierului, pe perioada revizuita.

 

Capitolul IV – Drepturile si indatoririle membrilor

Art. 17. Drepturile membrilor sunt: sa aleaga si sa fie alesi, sa fie anuntati scris sau telefonic asupra datei si locului sedintelor, reuniunilor si Adunarii generale.

Art. 18. Indatoririle membrilor sunt: sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala, sa participe la Adunarea generala, sa sprijine Consiliul director si Biroul in actiunile pe care le intreprinde, sa sustina societatea si scopurile ei statutare, sa respecte prevederile regulamentare. Membrii care absenteaza de la adunarea generala au indatorirea de a comunica in scris pentru alegeri numele delegatului care il va reprezenta. Membrii sunt obligati să comunice orice schimbare de domiciliu.
In cazul cand un membru nu-si achita cotizatia timp de doi ani consecutiv pierde aceasta calitate, dar se poate reinscrie la cerere.

 

Capitolul V – Venituri si cheltuieli

Art. 19. Veniturile societatii provin din: taxa de inscriere, cotizatii, donatii, sponsorizari, dobanzi, subventii etc.

Cheltuielile se fac in functie de nevoi, pe baza bugetului votat de adunarea generala si anume: rechizite de birou, deplasari, timbre pentru corespondenta, traduceri, tiparituri s.a. in functie de programul de activitate si prevederile planului anual de cheltuieli. Toate cheltuielile se fac pe baza de documente justificative pastrate de trezorier si puse la dispozitia cenzorilor pentru verificare.

Trezorierul intocmeste raportul financiar anual si propune Biroului si Consiliului director proiectul planului anual de cheltuieli prin secretarul general. Prezentarea la Consiliul director se face de secretarul general. Trezorierul verifica lunar activitatea financiar contabila a casierului.

 

Capitolul VI – Activitatea sectiei si cercurilor

Sectia si cercurile societatii au autonomie in ceea ce priveste activitatea si cheltuirea fondului de care dispun, avand obligatia decontarii cheltuielilor la societate, cu acte contabile valabile. Odata cu depunerea raportului cerere pentru decontarea sumelor, casierul verifica incadrarea in cota respectiva de cheltuieli si depune actele de cheltuieli la trezorierul societatii.

Art.21 Secretarul sectiei sau cercului anunta membrii asupra calendarului manifestarilor SRIF, imparte invitatii si reviste, tine evidenta membrilor si inainteaza anual un tabel nominal cu toti membrii cu cotizatia la zi.

Art.22 Comitetul sectiei si cercului raspund in fata Adunarii generale a sectiei si a SRIF, fata de ilegalitati, deficiente si nereguli aparute in activitate.

 

Capitolul VII – Dispozitii finale

Art. 23. Cotizatia se stabileste prin vot deschis de Adunarea generala la propunerea secretarului general sau a membrilor. Membrii de onoare si onorifici nu platesc cotizaţie. Studentii si pensionarii platesc 50% din cotizatia anuala si din taxa de participare la reuniune.

Art. 24. In cazul schimbarii sediului, denumirii societatii, statutului, organelor de conducere, secretarului general, biroul este obligat sa comunice Judecatoriei teritoriale, prin grija presedintelui sau a unui delegat.

Art. 25. In cazul desfiintarii sau dizolvarii societatii, patrimoniul se va varsa la Societatea de Stiinte Farmaceutice din Romania, cu forme legale. In acest caz, arhiva se va depune la Arhivele Statului, Municipiul Bucuresti.

Acest statut a fost adoptat in Adunarea generala de Dare de seama si Alegeri, la data de 21.03.2009, in Bucuresti.

 

B.) Consiliul director SRIF 2021-2024

 

Președinte:

Adriana-Elena TAEREL (București)

Vicepresedinți:

Luminița AGOROAEI (Iași)

Daniela BENEDEC (Cluj-Napoca)

Membrii :

Bianca PAȘCA (Oradea)

Maria-Gabriela SULIMAN (București)

Trezorier:

 Valentina SOROCEANU (București)

Secretar general:

Mihai STĂNESCU (Bucuresti)