Statutul SRIF
Regulament SRIF
Consiliul Director SRIF

Societatea Romana de Istoria Farmaciei continua activitatea, pe linie de farmacie, desfasurata de farmacoistorici, in Societatea de Istoria Medicinii, Farmaciei, Veterinariei şi de Folclor Medical, infiintata la 14 septembrie 1929, in Sectia de Istoria Medicinii infiintata in 1960, in Societatea de Istoria Medicinii din cadrul Uniunii Societatilor de Stiinte Medicale din 1962, precum si in Societatea Romana de Istoria Medicinii si Farmaciei, din anul 1973, pana in 1991.

Capitolul I – Denumire, sediu, scop

Art. 1. – Denumirea societati este: „Societatea Romana de Istoria Farmaciei” (SRIF). Este societate stiintifica. Are personalitate juridica obtinuta prin sentinta nr. 476 din 18.07.1991, data de Judecatoria sectorului nr. 1, Bucuresti. S-a infiintat la 13 iunie 1991 pe baza prevederilor legii 21/1924, a Decretului-Lege 31/1954, a H.C.M. nr. 823/13 august 1962 si functioneaza in prezent în baza prevederilor OG 26/30.01.2000 – privind asociatiile si fundatiile, modificata si completata prin Ordonanta nr. 37/2003, precum şi prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 844/2003 privind eliberarea avizului de principiu pentru constituirea si inscrierea Asociatiilor si Fundatiilor ale caror activitati intra în sfera de activitate a Ministerului Sanatatii.

Art. 2. â€“ Sediul societatii se află în Bucuresti, str. Traian Vuia nr.6, sector 2. Durata societatii este nelimitata.

Art. 3. â€“ Scopurile societatii sunt:

a. Рsa promoveze istoria farmaciei romanesti in toate domeniile ei: practica farmaciei, ̨nvatamant, cercetare, muzeologie, farmacie militara si altele, reunind cercetatorii din toata tara, indiferent de profesie;

b. – sa promoveze cele mai bune traditii ale istoriei farmaciei si ale farmaciei romanesti;

c. – sa organizeze manifestari stiintifice de istoria farmaciei la nivel national, regional, precum si la nivel international, sa organizeze expozitii;

d. – sa reprezinte farmacia romaneasca in acest domeniu atat in tara cat si in strainatate;

e. – sa colaboreze cu societatile stiintifice similare, farmaceutice şi medicale din tara si strainatate;

f. – sa studieze trecutul artei, profesiei si stiintelor farmaceutice si sa actioneze pentru salvarea si conservarea manuscriselor, cartilor rare, monumentelor farmaceutice si a tuturor obiectelor de interes istoric-farmaceutic;

g. – sa actioneze pentru constituirea de colectii de istoria farmaciei, a farmaciilor de interes istoric, a farmaciilor-muzeu si sa sprijine Muzeul National de Istoria Farmaciei;
h. Рsa promoveze si sa sustina implicarea tinerilor ̨n cercetarea stiintifica de istorie a farmaciei;

i. – sa actioneze pentru constituirea de mici colectii si vitrine de istoria farmaciei, in farmaciile in functiune si altele.

Capitolul II – Organizare

Art. 4. Societatea este organizata dupa principiile prevazute in acest statut si dupa reguli stabilite printr-un regulament de functionare.

Art. 5. Societatea este independenta, neguvernamentala, apolitica si non profit. Se poate afilia la academii si la societati romane si internationale de profil, poate fraterniza cu alte societati similare din strainatate, prin hotararea Adunarii Generale.

Intre societatile care fraternizeaza se pot stabili legaturi prin corespondenta, vizite reciproce, schimb de informatii precum si colaborari la reviste, simpozioane, reuniuni, colocvii si altele.

Art. 6. Membrii societatii sunt farmacisti, chimisti, medici umani, medici veterinari, muzeografi, istorici, studenti in farmacie, asistenti de farmacie s.a.

Membrii societatii sunt:

a – de onoare (mari personalitatii din tara si strainatate), alesi de Consiliul director si adoptati de adunarea generala prin vot deschis;

b – onorifici, dacă au implinit varsta de 60 ani si au cotizat cel putin 15 ani la o societate stiintifica farmaceutica. Titlul se dobandeste dupa depunerea unui „curriculum vitae” si a unei fotografii;

c – activi (titulari), daca depun cotizatia anuala stabilita de adunarea generala, si participa la viata societatii. Studentii si pensionarii platesc jumatate din cotizatie;

d – corespondenti, daca nu participa la Adunarea generala, la sedintele stiintifice si la reuniuni ale societatii.

Indiferent de categorie, toti membrii sunt egali in drepturi, iar la alegeri si la luarea unor hotarari au drept la un singur vot.

Art. 7. Organele de conducere ale societatii sunt: Adunarea generala, Consiliul director, Biroul.

Adunarea generala este organul de conducere cel mai inalt, alcatuit din totalitatea membrilor. Competenta Adunarii generale cuprinde:

a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale societatii;

b) Aprobarea raportului de activitate pe anul precedent si programul de activitate pe anul in curs; bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare anuale;

c) Alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

d) Alegerea si revocarea cenzorilor;

e) Infiintarea de sectii;

f) Modificarea statutului;

g) Dizolvarea si lichidarea societatii, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

h) Orice alte atributii prevazute in legi, in statut si regulament.

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra Consiliului director, Biroului si cenzorilor. Se convoaca in sesiuni ordinare anuale sau in sesiuni extraordinare, la solicitarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor titulari. Adunarea generala este legal constituita, cu numarul de membrii prezenti, daca Cvorumul (jumatate plus unu din totalul membrilor titulari) este asigurat pe baza de delegatii individuale. Membrii SRIF pot fi reprezentati prin delegat.

Art. 8 Adunarea generala alege odata la 3 ani Consiliul director si cenzorii.

In perioada dintre doua adunari generale, organul de conducere este Consiliul director care deleaga biroul Consiliului. Consiliul director raspunde de executarea hotararilor adunarii generale.
In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:

a) Intocmeste si prezinta Adunarii generale raportul de activitate (darea de seama) pe anul trecut, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de activitate pe anul urmator.

b) Incheie acte juridice in numele si pe seama societatii.

c) Indeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau regulament stabilite de adunarea generala.

Consiliul director se intruneste anual sau la convocarea presedintelui. permanenta fiind asigurata de biroul consiliului.

Consiliul director se compune din 7 persoane: un presedinte, doi vicepresedinti, un secretar general, un trezorier si 2 membrii. Pe langa Consiliul director activeaza cu statut de consilier presedinti de onoare, fosti presedinti executivi, dupa varsta de 70 ani. Consiliul director elaboreaza un regulament de functionare. Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca este pierde această calitate, orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca societatea are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Biroul este alcatuit din presedinte sau delegatul acestuia (un vicepresedinte), secretarul general si trezorierul.

Art. 9. In provincie se pot organiza sectii cu cel puţin 15-20 membrii si cercuri de referate in localitati sau judete cu cel putin 10 membrii.
Sectiile pot folosi 40 % din cuantumul cotizatiilor anuale, aprobate de presedintele sectiei. Decontarea cheltuielilor se face la societate cu acte legale.

Sectia este condusa de un comitet format din 3-5 persoane (presedinte, secretar, casier) ales de Adunarea Generala. Comitetul format din 5 persoane se refera la sectiile cu peste 30 membri.
Sectiile convoaca adunari generale anuale in care se prezinta darea de seama, proiectul de program al activităţii şi proiectul de buget.

Adunarea generala a sectiei preceda Adunarea generala a Societatii cu 1-2 saptamani pentru ca darea de seama a sectiei sa ajunga la timp spre a fi cuprinsa in darea de seama generala.

Capitolul III – Activitate

Art. 10. Adunarea generala dezbate si aproba rapoartele de activitate, financiar si al cenzorilor, aproba cuantumul cotizatiei anuale. Valideaza membrii de onoare propusi de Consiliul director. Darea de seama va cuprinde si activitatea sectiilor.

Art. 11. Adunarea generala aproba modificarile aduse la statut cu o majoritate de doua treimi din cei prezenti.

Art. 12. Consiliul director al societatii are urmatoarele sarcini: alege functiile de conducere dintre persoanele nominalizate în Consiliu; duce la indeplinire hotararile Adunarii generale, aplica si vegheaza la respectarea statutului, a regulamentului si conduce activitatea curenta intre doua adunari generale.

Art. 13. Biroul societatii are urmatoarele atributiuni: conduce activitatea intre doua adunari ale Consiliului director, intocmeste si propune ordinea de zi a Adunarii generale, are initiativa in organizarea activitatii si a reuniunilor stiintifice, dispune de fondurile societatii în conformitate cu bugetul aprobat de Adunarea generala, organizeaza strangerea cotizatiei, tine evidenta membrilor prin secretar si evidenta financiara prin trezorier, stabileste registrele ce se tin de Consiliul director, hotaraste asupra cheltuielilor, pregateste proiectul de program si de buget anual.

Art. 14. Presedintele Societatii este de drept presedintele Adunarii generale, al Consiliului Director si al Biroului. Conduce sedintele, reprezinta societatea in interiorul tarii si in strainatate. In caz de absenta indelungata da mandat de inlocuire unui vicepresedinte.

Art. 15. Secretarul general al societatii este si secretarul Biroului şi al Consiliului director. Are urmatoarele atributiuni: este factorul de initiativa al consiliului, organizeaza si raspunde de intreaga munca de secretariat, de desfasurarea activitatii, organizarea manifestarilor stiintifice, adunarii generale, asigura conditiile de buna desfasurare a manifestarilor, intocmeste si prezinta darile de seama de activitate, intocmeste corespondenta, anunta membrii societatii, intocmeste rapoarte, intocmeste procesele-verbale de sedinta, personal sau printr-un secretar de sedinta, tine evidenta manifestarilor si a prezentei. Organizeaza, conserva si are grija de arhiva.

Art. 16. Societatea are doi cenzori, alesi si numiti de Adunarea generala. Se subordoneaza direct Adunarii generale iar mandatul este de 3 ani de la numire. Dupa verificarea documentelor de gestiune si financiare, act cu act si operatiune cu operatiune, intocmeste raportul si il prezinta Adunarii generale. Daca este cazul, fac propuneri Adunarii generale. Dupa adoptarea raportului cer eliberarea de raspundere a trezorierului si casierului, pe perioada revizuita.

Capitolul IV – Drepturile si indatoririle membrilor

Art. 17. Drepturile membrilor sunt: sa aleaga si sa fie alesi, sa fie anuntati scris sau telefonic asupra datei si locului sedintelor, reuniunilor si Adunarii generale.

Art. 18. Indatoririle membrilor sunt: sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala, sa participe la Adunarea generala, sa sprijine Consiliul director si Biroul in actiunile pe care le intreprinde, sa sustina societatea si scopurile ei statutare, sa respecte prevederile regulamentare. Membrii care absenteaza de la adunarea generala au indatorirea de a comunica in scris pentru alegeri numele delegatului care il va reprezenta. Membrii sunt obligati să comunice orice schimbare de domiciliu.
In cazul cand un membru nu-si achita cotizatia timp de doi ani consecutiv pierde aceasta calitate, dar se poate reinscrie la cerere.

Capitolul V – Venituri si cheltuieli

Art. 19. Veniturile societatii provin din: taxa de inscriere, cotizatii, donatii, sponsorizari, dobanzi, subventii etc.

Cheltuielile se fac in functie de nevoi, pe baza bugetului votat de adunarea generala si anume: rechizite de birou, deplasari, timbre pentru corespondenta, traduceri, tiparituri s.a. in functie de programul de activitate si prevederile planului anual de cheltuieli. Toate cheltuielile se fac pe baza de documente justificative pastrate de trezorier si puse la dispozitia cenzorilor pentru verificare.

Trezorierul intocmeste raportul financiar anual si propune Biroului si Consiliului director proiectul planului anual de cheltuieli prin secretarul general. Prezentarea la Consiliul director se face de secretarul general. Trezorierul verifica lunar activitatea financiar contabila a casierului.

Capitolul VI – Activitatea sectiei si cercurilor

Art.20 Sectia si cercurile societatii au autonomie in ceea ce priveste activitatea si cheltuirea fondului de care dispun, avand obligatia decontarii cheltuielilor la societate, cu acte contabile valabile. Odata cu depunerea raportului cerere pentru decontarea sumelor, casierul verifica incadrarea in cota respectiva de cheltuieli si depune actele de cheltuieli la trezorierul societatii.

Art.21 Secretarul sectiei sau cercului anunta membrii asupra calendarului manifestarilor SRIF, imparte invitatii si reviste, tine evidenta membrilor si inainteaza anual un tabel nominal cu toti membrii cu cotizatia la zi.

Art.22 Comitetul sectiei si cercului raspund in fata Adunarii generale a sectiei si a SRIF, fata de ilegalitati, deficiente si nereguli aparute in activitate.

Capitolul VII – Dispozitii finale

Art. 23. Cotizatia se stabileste prin vot deschis de Adunarea generala la propunerea secretarului general sau a membrilor. Membrii de onoare si onorifici nu platesc cotizaţie. Studentii si pensionarii platesc 50% din cotizatia anuala si din taxa de participare la reuniune.

Art. 24. In cazul schimbarii sediului, denumirii societatii, statutului, organelor de conducere, secretarului general, biroul este obligat sa comunice Judecatoriei teritoriale, prin grija presedintelui sau a unui delegat.

Art. 25. In cazul desfiintarii sau dizolvarii societatii, patrimoniul se va varsa la Societatea de Stiinte Farmaceutice din Romania, cu forme legale. In acest caz, arhiva se va depune la Arhivele Statului, Municipiul Bucuresti.

Acest statut a fost adoptat in Adunarea generala de Dare de seama si Alegeri, la data de 21.03.2009, in Bucuresti.

Presedinte:

Adriana-Elena TAEREL (Bucuresti)

Vicepresedinti:

Savica TOADER

Elena BUTNARU

Secretar general:

Ana CARATA (Bucuresti)

Trezorier:

SULIMAN Maria-Gabriela

Membrii:

SOROCEANU Valentina

TURCU Adina

Comisia de cenzori:

CHIRIȚĂ Alexandru,

CRIȘAN Iuliana (Bucuresti)

Membru supleant

NASTASE Georgeta

Membru supleant / casier

RAIS Cristina


PROIECT

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

a Societatii Romane De Istoria Farmaciei (SRIF)

Baza acestui regulament se afla in statutul SRIF si in traditiile miscarii nationale de istoria farmaciei, incepand din anul 1929 si readoptate la 13 iunie 1991.

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE:

Art.1.- Societatea Romana de Istoria Farmaciei, mentionata in continuare SRIF, persoana juridica fara scop patrimonial (nelucrativ), cu sediul in Bucuresti, strada Traian Vuia nr. 6, sector 2, cod postal 020956, functioneaza conform prezentului REGULAMENT.

Art. 2. – SRIF, persoana juridica prin Sentinta nr.476 din 18.07.1991, se reorganizeaza conform prevederilor legislative cuprinse in O.G.R. nr.26/2000-privind asociatiile si fundatiile, modificata si completata prin Ordonanta nr.37/2003, precum si prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr.844/2003 privind eliberarea avizului de principiu pentru constituirea si inscrierea Asociatiilor si Fundatiilor ale caror activitati intra in sfera de activitate a Ministerului Sanatatii si functioneaza conform Statutului aprobat cu modificari si completari in Adunarea generala din martie 2006 si a prezentului Regulament.

Art.3.- Srif isi desfasoara activitatea prin manifestari stiintifice nationale (Reuniuni) si regionale (intalniri trimestriale sau in timp mai scurt sau mai lung, in sectiuni, dupa caz ), in Cercuri de Istoria Farmaciei.

Capitolul II. ORGANIZARE SI CONDUCERE:

Sectiunea 1- Organizare

Art..4- SRIF se organizeaza prin asocierea libera, (fara nici un fel de constrangeri sau conditionari), a unui grup de farmacisti si alte categorii sociale profesionale, care consimt sa respecte Statutul si Regulamentul societatii.

Art.5- (1) SRIF este constituita din membri titulari (activi), membrii corespondenti, membrii de onoare si membrii onorifici, conform Statutului.

(2) Prin membru titular se intelege persoana care se incadreaza in prevederile statutare si regulamentare, achitandu-si obligatiile, beneficiaza de drepturile statutare, participa la viata societatii (sedinte trimestriale, reuniuni etc.).

(3) Prin membru corespondent se intelege persoana care absenteaza cu regularitate de la sedinte si reuniuni (persoane din provincie necuprinse in cercurile de Istoria farmaciei sau din Bucuresti).

Sectiunea 2- Conducere

Art.6- Organele de conducere sunt de doua categorii:

A. Organe de Conducere Centrala si

B. Organe de Coducere Locala (Regionala)

A. Organele de Conducere Centrala sunt reprezentate de:

a) Adunarea generala,

b) Consiliul Director

c) Biroul

d) Presedintele

e) Comisia de cenzori.

Organele societatii se aleg o data la 3 ani. Predarea-primirea functiilor se face in termen de 10 zile, pe baza de proces verbal de predare-primire. Termenul poate fi prelungit la 30 de zile, in caz de suspiciuni in exercitarea conducerii vechilor organe.

Adunarea generala. Functionare. Atributii

Art.7- Adunarea generala este organul suprem de conducere a SRIF, functioneaza pe baza statutului si are urmatoarele atributii (obligatii):

(1) – Adunarea generala se convoaca o data pe an, in sedinte ordinare, cand Consiliul director prezinta rapoarte. Se poate convoca si in sedinte extraordinare la hotararea Consiliului director sau prin vointa a 1/3 din numarul membrilor.

(2) – Activitatea societatii este condusa prin organele alese (mentionate la art. 6).

(3) – Adunarea generala anuala se convoaca de regula in perioada februarie-martie a fiecarui an sau cu ocazia tinerii reuniunii nationale stiintifice anuale.

(4) – Adunarea generala este statutara prin prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor titulari. Prezenta celorlalti membri se poate substitui prin delegatie. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare, adunarea se amana peste cel putin 15 zile, ocazie cu care adunarea este constituita de numarul membrilor prezenti.

(5) -Adunarea generala este condusa conform statutului, de Presedintele Consiliului director, sau in lipsa acestuia, de catre un membru ales de adunarea generala.

(6) -Adunarea generala adopta prin vot deschis rapoartele Consiliului director, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si proiectul Program de activitate pentru anul urmator.

(7) – Presedintele adunarii generale supune la vot proiectele de hotarare.
(8) – Hotararile sunt adoptate cu majoritate simpla din voturile celor prezenti si trebuie inscrise in procesul verbal al sedintei.

(9) – Adunarea generala are drept de control asupra activitatii Consiliului director, Biroului, Presedintelui si cenzorului (comisiei de cenzori).

(10) – Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate din voturile celor prezenti si sunt obligatorii pentru toti membrii societatii, chiar daca au fost absenti ori au votat contra proiectului de hotarare.

(11) – Hotararile adunarii generale pot fi atacate in justitie de persoanele care au votat contra, daca in plen si-au exprimat aceasta decizie, care trebuie inscrisa in procesul verbal de sedinta. Introducerea actiunii in justitie trebuie facuta in 15 zile de la data incheierii adunarii generale.

(10) – Adunarea generala alege o data la 3 ani membrii Consiliului director, prin vot secret, dintre candidatii anuntati anterior.

(11) – Adunarea generala alege comisia de votare si presedintele Comisiei. Comisia de votare strange si numara voturile, incheie un proces verbal cu rezultatele, iar presedintele Comisiei informeaza adunarea generala, in plen.

(12) – Adunarea generala alege cenzorul (comisia de cenzori) prin vot deschis. Cenzorul nu face parte din consiliul director.

Consiliul Director. Functionare. Atributii

Consiliul director intra in atributiile de conducere imediat dupa alegere. Predarea-primirea functiilor de presedinte, secretar general si trezorier se face prin proces verbal de catre noul presedinte.

Consiliul director se compune din 9 membri desemnati pe functii si 4 membrii supleanti, cu urmatoarele functii: presedinte, patru vicepresedinti, un secretar general, un trezorier si doi membri.

Consiliul director este obligat sa anunte data adunarii generale, prin afisare la sediul si informarea filialelor cu 30 de zile inaintea de data convocarii.

Consiliul director tine sedinte de lucru in principiu o data pe luna (cu exceptia lunilor de vacanta iulie-august) sau ori de cate ori este nevoie.
Deliberarile se inscriu in P.V. de sedinta.

In activitatile simple si urgente presedintele Consiliului director convoaca biroul consiliului format din 3 persoane: presedinte, secretar general si trezorier.

Consiliul director, prin presedinte, tine la zi si pastreaza urmatoarele documente:

a) Dosarul cu documentele fundamentale ale societatii: sentinta judecatoriei (actul de fundare), statutul oficial stampilat de judecatorie, regulamentul de functionare,

b) Registrul de procese verbale ale sedintelor organelor de conducere si adunarii generale. Registrul de prezenta, dosarul cu evidenta membrilor (se tin de secretarul general),

c) Dosarul cu corespondenta se tine de secretarul general.

d) Caietul sau registrul, cu evidenta sponsorilor care cuprinde denumirea, adresa firmei si suma sponsorizata se tine de presedinte. Registrul istoric este facultativ si se tine de presedintele Consiliului director. Toate aceste documente au caracter permanent, se predau cu proces- verbal de la presedinte la presedinte si se pastreaza cu grija.

Hotararile Consiliului director (C.d.) nu pot fi in contrazicere cu hotararile adunarii generale, cu prevederile statutului si prezentului regulament.

Consiliul director intocmeste, prin secretar si presedinte, darea de seama anuala de activitate, proiectul de activitate pe anul urmator si proiectele hotararilor, dupa ce au fost dezbatute intr-o sedinta a Consiliului.

Consiliul director poate imputernici membrii cu functii executive, membrii titulari si membrii corespondenti sau persoane cu atributii speciale, pentru rezolvarea unor probleme ale societatii, contra cost (avocat, contabil).

Consiliul director studiaza propunerea de infiintare a sectiunilor de pe teritoriu si o supune aprobarii adunarii generale. Sectiunea se conformeaza legislatiei in vigoare.

Consiliul director executa bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala. Sunt interzise cheltuielile neprevazute in buget, cat si deturnarea de fonduri.

Consiliul director poate propune adunarii generale, rectificari ale bugetului, care dupa dezbatere se vor materializa intr-o hotarare.

Cosiliul director poate propune adunarii generale modificarea statutului sau prezetului regulament. Dupa aprobare, in termen de 15 zile se va inainta prin corespondenta sau direct la judecatorie pentru legalizare.Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de o copie a procesului verbal de sedinta.

Biroul Consiliului Director este format din presedinte sau delegatul sãu, secretarul general si trezorier.

Atributii:

– se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie pentru discutarea proiectelor de actiune ale societatii,

– ia in discutie orice problema cu caracter pozitiv sau de litigiu care apare in functionarea societatii si cauta solutii de rezolvare,

– anunta data, ora si locul adunarilor generale cu 30 de zile inainte de tinerea adunarii.

Presedintele SRIF

Presedintele societatii este primul factor de initiativa in functionarea societatii atat in sarcinile stiintifice cat si in cele administrative.
Presedintele Consiliului director organizeaza si asigura fuctionalitatea consiliului si activitatea societatii in timpul mandatului sau.

Presedintele propune ordinea de zi a Adunarii generale si asigura informarea membrilor asupra datei si ordinei de zi cu cel putin 30 de zile anterior desfasurarii adunarii.

Ordinea de zi se supune aprobarii adunarii generale si se completeaza in sedinta cu propuneri venite de la membrii Societatii.

Presedintele studiaza si cuprinde in darea de seama activitatea inscrisa in rapoartele Sectiunilor (daca exista).

Presedintele poate incheia acte juridice in numele si pe seama societatii.
Presedintele societatii are ca atributie generala executarea tuturor sarcinilor prevazute ca fiind ale Consiliului director, personal sau prin membrii consiliului.

Secretar perpetuum

Secretarul perpetuum este organ de consultare si are urmatoarele atributii:
participa la sedintele Consiliului director si la intocmirea programelor stiintifice;

– indruma activitatea membrilor Consiliului director;

– cultiva relatii interne si internationale in interesul SRIF.

Sectiunea 3- Atributii- Sarcini ale functiilor executive in Consiliul Director

1. Atributiile vicepresedintelui

a) Sa ia parte la sedintele Consiliului director. In caz de absenta sa motiveze atitudinea sa.

b) Sa fie informat astfel ca in caz de forta majora sa preia functia de presedinte.

c) Sa sprijine indeaproape presedintele in rezolvarea prevederilor statuare si regulamentare.

d) Sa consilieze comitetul sectiunii din localitatea de domiciliu in aplicarea statutului si regulamentului.

2. Atributiile Secretarului general

Secretarul general al societatii este si secretarul biroului si al consiliului director. Are urmatoarele atributii: este factor de initiativa al societatii si consiliului pentr buna functionare a societatii, organizeaza si raspunde de intreaga munca de secretariat, desfasurarea activitatii, organizarea manifestarilor, adunarii generale, asigura conditii de buna desfasurare a manifestarilor, intocmeste si prezinta darile de seama de activitate, intocmeste corespondenta, anunta membrii societatii, intocmeste rapoarte, intocmeste procese verbale de sedinta, personal sau printr-un secretar de sedinta, tine evidenta manifestarilor si a prezentei.

Secretarul general reprezinta societatea in tara si in strainatate. Organizeaza, conserva si are grija de arhiva.

Intocmeste rapoartele de necesitate pentru plata cheltuielilor si le supune aprobarii presedintelui Consiliului.

Tine la zi urmatoarele documente:

1. Registrul de procese verbale in care scrie procesele verbale si hotãrarile adunãrii generale sau prin delegat (secretar de sedinta). Procesul verbal se semneaza de presedinte si secretarul de sedinta.

2. Registrul de prezenta la sedinte.

3. Registru de intrare-iesire corespondenta.

4. Registrul sau dosarul cu evidenta membrilor cu specificarea numerica la inceputul anului, cu numele celor inscrisi si numarul membrilor la sfarsitul anului precedent pentru care se plateste cotizatia la Societatea Intrenationala de Istoria Farmaciei in anul urmator.

5. Dosarul cu corespondenta intrata-iesita.

6. Corespondenta de secretariat se leaga in dosare anual sau la 2-3 ani, dupa caz. In dosar se leaga si corespondenta cu strainatatea, cronologic.

7. Dosarele cu documentele reuniunii stiintifice nationale anuale. Acestea cuprind: anunturi, invitatii, programul lucrarilor (stiintifice) depuse, darea de seama, probleme financiare etc. Darea de seama va fi intocmita de organizatorul reuniunii sau delegatul acestuia. Acest dosar se leaga (compacteaza) la sfarsitul anului.

3. Atributiile membrilor Consiliului Director fara functii de conducere

Atributiile membrilor Consiliului Director fara functii de conducere sprijina secretarul general in indeplinirea atributiilor sale.

4. Atributiile trezorierului

– pe baza evidentei intrarilor si iesirilor de monetar intocmita de casier, redacteaza raportul financiar anual si-l prezinta Consililul director si Adunarii generale spre aprobare,

-asigura documentatia necesara contabilului pentru intocmirea bilantului,
-preda la sectia financiara bilantul contabil al societatii in termenul legal.

-primeste rapoartele –cerute de la secretar, le ataseaza (depune) in dosarul cu acte justificative. Nu primeste rapoarte-cerere neaprobate de presedinte si nu face nici o plata fara documente legale.

-verifica si informeaza presedintele si secretarul general daca o cheltuiala nu se incadreaza in articolele prevazute in bugetul anual de cheltuieli.

-se ocupa de plata cotizatiei anuale la Societatea internationala de Istoria farmaciei in termenul legal.

Trezorierul creeaza conditii optime pentru controlul financiar intern executat de comisia de cenzori a societatii.

5. Atributiile casierului

– incaseaza cotizatia de la membrii societatii.

– tine la zi dosarul cu documente justificative privitoare la venituri si cheltuieli. Acest dosar se aranjeaza in ordinea cronologica si se leaga (compacteaza) anual. Termen de pastrare de 15 ani,

– inregistreaza venituri si cheltuieli in evidenta,

-incaseaza sumele ce constituie cotizatia, sponsorizarile si emite chitanta legala completand rubricile: denumirea si adresa firmei, numele, prenumele reprezentantului, suma si destinatia.

Capitolul III . VENITURI SI CHELTUIELI

Veniturile societatii se incaseaza de catre casier si constau din: cotizatii, dobanzi, donatii, sponsorizari si altele.

Casierul poate retine in numerar o suma egala cu 5000 lei (Ron).
Cheltuielile trebuie sã se incadreze in prevederile bugetare, aprobate de adunarea generalã. Este interzisã utlizarea de foduri neaprobate de adunarea generalã. In cursul anului de executie bugetarã se pot face rectificãri la buget, bine justificate si aprobate de o adunare generala extraordinara.

Sumele necesare pentru plati se scot din banca cu forme legale de persoane autorizate ale societatii (presedinte, secretar general, casier).

Capitolul IV. DISPOZITII FINALE

Numele, prenumele, firma si reprezentantul firmei, suma si data intrarii sponsorizarilor se tin pe un caiet (registru) de catre presedinte, dar operatiile se fac de catre casier pe baza de acte legale.

Modificarea cotizatiei se face la propunerea Consiliului director si se aproba de Adunarea generala anuala (pentru tot anul in curs), tinand seama si de cotizatia fiecarui membru catre Societatea Internationala de Istoria Farmaciei.

Baza legislativa:

Prezentul Regulament poate fi completat si modificat prin hotararea Adunarii generale.

Regulamentul se face cunoscut membrilor SRIF, prin citire in Adunarea generala.

Prevederile acestui Regulament sunt in concordanta cu prevederile statutului.

Ordonanta guvernamentala nr. 26 din 30 ianuarie, publicata in Monitorul oficial nr. 39. din 31 ianuarie 2000.

Adunarea generala conduce prin hotarari propuse de secretarul general si de oricare participant. Presedintele adunarii generale supune la vot proiectele de hotarare. Hotararile sunt adoptate prin majoritate de voturi.

Presedinte SRIF,

Ana Carata

Secretar General,

Adriana-Elena Taerel